фев 112021
 
Уважаеми родители, запознайте се с основните промени, приети с Решение №5, взето с Протокол №1 от 26. 01. 2021 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив:
- За децата от подготвителните групи, които са на задължително предучилищно образование и отговарят на изискванията на чл. 23а или на чл. 24, не се заплащат такси за дейностите по храненето – те се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищно образование
- Изменя се стойността на месечната такса в лв. за едно дете в Приложение №3, Раздел I “Такси за ползване на детски ясли и детски градини“, т. 3 „Целодневни групи за 5- и 6-годишни деца“ от 48 лв. на 36 лв.
Решението влиза в сила от 01. 02. 2021 г.
 11.02.2021