сеп 172021
 

НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.08.2016 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., доп. ДВ. бр.95 от 6 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г.

НАРЕДБА 5 – чл.10 и чл.10А

 17.09.2021