Документи

 

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КРЕМЕНА“ ЗА ПЕРИОДА 2020/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „КРЕМЕНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДГ „КРЕМЕНА“

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

РАМКА НА ДЕТСКО ПОРТФОЛИО В ДГ „КРЕМЕНА”

ПЛАН НА КООРДИНИРАЩ ЕКИП ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2021 – 2022 ГОДИНА

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ДГ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК РЕСУРСЕН КАБИНЕТ