Проекти

 

proekt

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ДГ „КРЕМЕНА“

 РАБОТИ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.005-004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

2014 – 2020г.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


logoPlovdiv

Участие на педагогическия екип на ДГ „Кремена“ по

Общинска образователна програма 2020-2022 г.

Подпрограма „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“, приета с Решение 316 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 16 от 03.10.2019 г. на следните теми:

„Обучение в облака – въведение“

„Училище в облака – администриране и управление“

„Училище в облака – общуване и организация“


logoPlovdiv

Проект “ Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/ или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини, част от Общинска Образователна програма 2020-2022 г.“

В ДГ „Кремена“ – филиал, гр. Пловдив, бл. 11, вх. А-Г се извършиха дейности по ремонт, изграждане и сертифициране на две детски площадки на открито в двора на ДГ „Кремена“ – филиал, бл. 11, вх. А-Г