Профил на купувача

 

♦ Обща информация

Възложител:                                   ЦДГ „Кремена“ – Район Тракия, Община Пловдив

Адрес:                                             гр. Пловдив, ЖР Тракия, ул. „Светослав Тертер“ № 29

Тел:                                                 032/ 68 22 91; 032/68 28 69

e-mail:                                             cdgkremena@abv.bg

Лице за получаване на информация:         Борислава Вичева – Директор
♦ Вътрешни правила по ЗОП (Публикувано на 17.09.2019 г.)

♦ Процедури по ЗОП

♦ Публични покани
♦ Преходни публикации

♦ Събиране на оферти с обява или покана

 

♦ Покана за подаване на оферти