фев 272021
 
Доброто – къде е скрито то?
Това търсиха в месеца на доброто заедно децата от 3 „г“ и 4 „б“ група от ДГ „Кремена“
В любовта и надеждата.
В нечие приятелско рамо.
В добрите сърца на отдадените на професията си хора – лекари, пожарникари, полицаи.
Децата по своя начин – с усмивка, рисунка, песен и “прегръдка” казаха своето ”Благодарим!” на всички смели мъже и жени, носещи значката на Българската национална полиция.
 27.02.2021  Коментарите са изключени
фев 272021
 

 През месец февруари отбелязахме Международния ден на спонтанните актове на доброта като си припомнихме какви добри дела може да извършим, и то не само на този ден :)

 27.02.2021  Коментарите са изключени
фев 182021
 

С почит към паметта на Васил Левски и делата му, децата от нашата детска градина сътвориха прекрасни рисунки и различни проекти.

 18.02.2021  Коментарите са изключени
фев 162021
 


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.01.2021 г.
Документация

 16.02.2021  Коментарите са изключени
фев 112021
 
Уважаеми родители, запознайте се с основните промени, приети с Решение №5, взето с Протокол №1 от 26. 01. 2021 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив:
- За децата от подготвителните групи, които са на задължително предучилищно образование и отговарят на изискванията на чл. 23а или на чл. 24, не се заплащат такси за дейностите по храненето – те се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищно образование
- Изменя се стойността на месечната такса в лв. за едно дете в Приложение №3, Раздел I “Такси за ползване на детски ясли и детски градини“, т. 3 „Целодневни групи за 5- и 6-годишни деца“ от 48 лв. на 36 лв.
Решението влиза в сила от 01. 02. 2021 г.
 11.02.2021  Коментарите са изключени
фев 022021
 

Със Заповед № РД-09-296/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.
Заповедта на министъра на образованието

 02.02.2021  Коментарите са изключени